ریراکو بر این باور است که برای انتشار محتوا در هر قالبی نیاز است تا برنامه ریزی بلند مدت متناسب با اهداف کلی کسب و کار صورت گیرد. تا زمانی که ندانیم چه محتوایی در چه بازه ی زمانی و با چه هدفی نیاز است تا در صفحه انتشار داده شود، نمی توانیم از این صفحات انتظار داشته باشیم که برای کسب و کارمان مفید باشند. متخصصان ما در ریراکو با شناخت و آنالیز شبکات اجتماعی و با توجه به تجربیات زیاد خود در این زمینه برای این برنامه ریزی اهمیت زیادی قائل هستند و متعهد به آن حرکت خواهند کرد.