کارشناسان سئو به صورت مداوم باید در حال بررسی و آنالیز سئو ی سایت کارفرما و البته اقداماتی که رقبا در سایت های خود انجام می دهند، باشند از این رو گاهی این افراد به نتیجه گیری هایی می رسند که نیاز به طراحی لندینگ پیج ، طراحی گرافیکی، تولید محتوا و یا انتشار رپورتاژ آگهی می بینند. باید دانست که این استراتژی ها باید فکر شده و هم راستا با هدف کلی کسب و کار باشد.